Poročilo “O prihodnosti EU kot globalnega razvojnega akterja” European Think Tanks Group (ETTG) in Kraljevega inštituta Elcano je bilo objavljeno 22. julija 2022, kot prispevek k razmisleku o preoblikovanju evropske mednarodne razvojne politike v spremenjenih geopolitičnih razmerah. V tem času smo priča boju za prevlado narativov oz. pripovedi med velikimi silami. Gre za dogajanje, pred katerim si ne moremo zatisniti oči in nadaljevati, kot smo vajeni. Tudi Slovenija bo morala premisliti svoj odnos do mednarodnega razvojnega sodelovanja v smeri bolj proaktivnega bilateralizma, kar nam bi dalo tudi večjo težo v okviru EU programov.

Poročilo je bilo skoraj istočasno objavljeno s tem, ko so nekateri mediji (npr. Devex) objavili oceno predstavništva EU pri Afriški uniji o tem, kako v državah članicah AU v času vojne v Ukrajini dojemajo vlogo Evropske unije oz. Evrope kot takšne. EU diplomati so v tem dokumentu, med drugim, ocenili, da se ugled EU “kot posrednice in mirovnice zmanjšuje” in da “kolonialna in postkolonialna dediščina, vključno z zgodovinskimi vezmi številnih držav s Sovjetsko zvezo in pozneje Rusijo, močno vpliva na miselnost in stališča, prav tako kot zaznana dvojna merila Zahoda.”

Sovpadanje vsebin obeh dokumentov, poročila ETTG in Inštituta Elcano ter diplomatske ocene, jasno pokaže pomen in težo skladnega in usklajenega odziva držav članic in Evropske unije na spremembe v okolju. Spremembe, ki bodo dolgoročne.

Poročilo prinaša nekaj ključnih sporočil (glej v nadaljevanju), a naj vas to ne odvrne od branja celotnega poročila, kjer so ta sporočila opremljena s kontekstom:

  • Nestanovitnost sedanjega svetovnega konteksta – ki sta ga pomembno zaznamovali pandemija COVID-19 in ukrajinska kriza – postavlja EU pred več izzivov pri njenih prizadevanjih, da utrdi svoj geopolitični narativ in ohrani položaj vodilne sile na področju globalnega razvoja. EU ima kot največja donatorka na svetu ključno vlogo pri ohranjanju multilateralnega sistema in pospeševanju Agende 2030, vendar pogosto težko najde enoten, skladen in slišan glas.
  • EU mora kritično premisliti o svojih partnerstvih z globalnimi partnerji, ki so utrpela izgubo zaupanja in verodostojnost. V Afriki se je zaradi tega okrepilo prepričanje, da EU ne izpolnjuje svojih obljub in da pogosto uporablja dvojna merila. Unija mora ponovno vzpostaviti tudi partnerstva z Latinsko Ameriko, podobno mislečo regijo z velikim strateškim potencialom za EU. Da bi to dosegla, mora vzpostaviti pristen dialog in posvetovanje s partnerji, sprejeti diferencirane pristope, ponuditi privlačne tehnične predloge in uporabiti sistem multilateralizma. Posebno pozornost mora nameniti tudi nekaterim ključnim tematskim področjem, kot so upravljanje, svetovno zdravje in zanesljiva preskrba s hrano.
  • Obstajata določena fragmentiranost in kakofonija pristopov in orodij, ki ovirajo sposobnost EU pri sodelovanju učinkovitega zagotavljanja razvoja. Čeprav sta pobudi Team Europe in Global Gateway koraka v pravo smer, jih je treba združiti z usklajevanjem in posvetovanjem med državami članicami in partnerji, da bi EU na terenu delovala enotno in usklajeno. Zato je bistveno, da se odpravijo pomisleki glede tega, kdo nosi finančne in človeške stroške transakcij, da se v celoti izkoristi potencial pobude Team Europe.
  • EU mora vlagati v močno pripoved in prefinjeno komunikacijsko strategijo, ki poudarja njene primerjalne prednosti in povečuje njeno prepoznavnost, da bi se predstavila kot zanesljiv in privlačen partner. Prav tako mora pridobiti potrebno znanje za realistično sodelovanje s partnerji in sodelovanje z vsemi akterji, ne le z osrednjimi vladami.
  • Vse te elemente je treba okrepiti skupaj s prenovljenim pristopom k zunanji politiki EU, ki bo njeno miselnost, temelječo na vrednotah, uravnotežil s pragmatičnim načinom dela. Zdi se, da gredo globalna vrata kot orodje za tekmovanje z drugimi geopolitičnimi akterji v državah v razvoju v to smer, vendar morajo biti partnerji v zadostni meri njihovi lastniki, izvajati jih je treba v celoti na način, ki bo prinesel oprijemljive rezultate, ter bolje komunicirati znotraj in zunaj, da se uresniči njihova vrednost.

Poročilo “O prihodnosti EU kot globalnega razvojnega akterja” temelji na rezultatih sodelovanja European Think Tanks Group (ETTG) in Kraljevega inštituta Elcano ob podpori španskega državnega sekretariata za mednarodno sodelovanje pri Ministrstvu za zunanje zadeve, Evropsko unijo in sodelovanje ter na podlagi delavnice, organizirane v začetku maja 2022.

Vir: SLOGA