Letno poročilo Mednarodnega nadzornega sveta za droge (INCB) za leto 2019:

  • poudarja povezavo med uporabo alkohola in tobaka ter uporabo psihoaktivnih substanc, kot so konoplja, opiati in kokain med otroki in mladostniki;
  • se osredotoča na fizični, čustveni in družbeni vpliv psihoaktivnih drog na mlade med 15. in 24. letom starosti;
  • poziva vlade naj izboljšajo storitve preprečevanja in zdravljenja mladih, ki temeljijo na  znanstveni podlagi;
  • izraža zaskrbljenost zaradi hitro spreminjajoče se svetovne krajine nezakonito izdelanih ‘dizajnerskih’ predhodnih sestavin, ki so prilagojene raznolikim in spletnim trgom;
  • naslavlja krivice, povezane z razpoložljivostjo nadzorovanih zdravil, za katere se preveč pogosto izda recepta v določenih državah, v spet drugih pa je dostop do njih omejen;
  • opominja vlade, naj spoštujejo človekove pravice pri izvajanju politik na področju drog in v skladu s tremi mednarodnimi konvencijami o nadzoru nad drogami.

Narava in obseg uporabe substanc med mladimi

DUNAJ, 27. februar (Informacijska služba ZN) – Letno poročilo INCB za leto 2019 izraža zaskrbljenost zaradi uporabe psihoaktivnih snovi med mladimi s sklicevanjem na ugotovitve svetovnega poročila o drogah ta leto 2018, ki ga je pripravil Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC). Uživanje snovi in s tem povezane posledice za zdravje so največje med mladimi, pri čemer je konoplja najbolj razširjena snov. UNODC ocenjuje, da je leta 2016 uživanje konoplje vplivalo na 5,6 odstotkov ali 13,8 milijona mladih v starosti od 15 do 16 let, pri čemer prihaja do razlik med regijami. Najvišje stopnje so bile v Evropi (13,9 odstotka), sledita obe Ameriki (11,6 odstotka), Oceanija (11,4 odstotka), Afrika (6,6 odstotka), nato pa Azija (2,7 odstotka). Poleg tega je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) podala ocene za leto 2015, ki kažejo, da je umrlih zaradi vseh vzrokov le 4,8 odstotka v starostni skupini 15-29, kar predstavlja 23,1 odstotka smrti zaradi motenj uporabe drog.

Predsednik INCB pravi: ”Med mednarodno nadzorovanimi snovmi konoplja še naprej igra najbolj vidno vlogo med mladostniki in odraslimi. Temu razvoju posvečamo posebno pozornost […] in izpostavili smo zaskrbljenost nad razmerami v nekaterih državah, ki so dovolile uporabo nadzorovane snovi, in sicer konopljo, za nemedicinsko uporabo v nasprotju z določbami in obveznostmi iz pogodb o nadzoru nad drogami.”

Povezava alkohola in tobaka z uporabo psihoaktivnih snovi

Letno poročilo INCB poudarja, da je uporaba alkohola in tobaka pri otrocih in mladostnikih tesno povezana z začetkom uporabe psihoaktivnih snovi. Pogosto je uporaba alkohola in tobaka pred uporabo konoplje in drugih nadzorovanih snovi. Longitudinalne študije, ki so sledile otrokom v odraslosti, so razkrile, da zgodnejši je začetek uporabe alkohola, tobaka in konoplje v starosti od 16 do 19 let, večja je verjetnost uporabe opiatov in kokaina v odrasli dobi.

Nov okvir za vzroke uživanja substance

Raziskave so pokazale, da so mladi še posebej izpostavljeni običajni uporabi drog, kar vodi do tveganja in zaščitnih dejavnikov, ki se pregledujejo. Potreba po preprečevanju in zdravljenju otrok in mladostnikov mora upoštevati individualne in okoljske vplive na mlade in njihov razvoj.

Na dokazih temelječe preventivne intervencije, ki delujejo

Glede na mednarodne standarde UNODC-WHO o preprečevanju uporabe drog, ki temeljijo na dokazih, bi morali preventivni programi za otroke in mladostnike vključevati naslednje elemente:

  • poudarek na družinskih in starševskih spretnostih; spodbujati pozitivno vključevanje v otrokovo življenje; učinkovita komunikacija vključno z določitvijo pravil in omejitev;
  • šolski programi za razvijanje osebnih in socialnih veščin za mlade, vključno z odločanjem, postavljanjem ciljev in analitične veščine, tako da so mladi pravilno obveščeni o učinkih psihoaktivnih snovi in se lahko upirajo dejavnikom, ki spodbujajo rabo drog;
  • uporaba šol za pregledovanje in vrednotenje z nadaljnjimi napotitvami do svetovalnih služb;
  • strogo izvajanje predpisov za omejitev dostopa do zdravil s psihoaktivnimi lastnostmi in zmanjšanje dostopnosti do tobaka, alkohola in konoplje za otroke in mladostnike.

Standardi prav tako opredeljujejo neučinkovite pristope preprečevanja, ki vplivajo na mlade, da začnejo z uporabo substanc in predstavljajo konkretna priporočila za zdravljenje mladostnikov, ki uživajo droge.

Priporočila vladam

Letno poročilo INCB poziva države, da vzpostavijo nacionalne epidemiološke sisteme podatkov za spremljanje spreminjajočih se trendov v uživanju psihoaktivnih snovi med mladimi. To bo omogočilo preventivne ukrepe, ki temeljijo na znanstvenih podatkih in se začnejo izvajati v času, ko še ne pride do uporabe (predporodno obdobje, zgodnje/srednje otroštvo in zgodnja adolescenca).

Vlade bi morale vlagati v razvoj strokovnega znanja na področju uporabe snovi, preventive in zdravljenja s poudarkom na potrebah mladih. To bi moralo vključevati nacionalni sistem za usposabljanje in potrjevanje strokovnjakov za preventivo in zdravljenje, ki sodelujejo pri odločanju, izdelavi, načrtovanju in izvajanju programa.

Potek pojavljanja nepopisanih nadomestnih kemikalij preizkuša mednarodne kontrole predhodnih sestavin

Uporaba neznanih kemikalij kot nadomestkov za predhodne sestavine drog nenehno narašča po vsem svetu in s skoraj neomejeno raznolikostjo kemikalij, ki se uporabljajo. Prepoznavanje snovi za snovjo še naprej zaostaja za hitrostjo inovacij preprodajalcev drog, medtem ko številne snovi nimajo znanih zakonitih uporab in jih ni mogoče enostavno nadzorovati. INCB poziva vlade, da nadaljujejo s širšo razpravo o politikah, ki so se začela leta 2019, in sicer o možnostih za odgovor na te izzive in vzpostavijo svetovni okvir za učinkovitejše obravnavanje snovi, ki niso popisane.

INCB priporoča ‘dizajnerske’ predhodne sestavine za mednarodni nadzor

INCB priporoča mednarodni nadzor metil alfa-fenilacetoacetata (MAPA), predhodnika amfetamina in metamfetamina. Za MAPA ni poznane nobene zakonite uporabe, ki je omejena na raziskovalne in analitične namene, zato ga je mogoče uvrstiti med ‘dizajnerske’ predhodne sestavine, s katerimi se lahko obide obstoječe kontrole predhodnih sestavin. Marca 2020 bo Komisija za droge na priporočilo INCB glasovala o uvrstitvi te kemikalije pod mednarodni nadzor, in sicer z vključitvijo v tabelo I konvencije iz leta 1988.

Stalna podpora Afganistanu

V letu 2018 je prišlo do občutnega zmanjšanja skupnih površin za nezakonito gojenje opijumskega maka in proizvedenih količin opija v Afganistanu zaradi hude suše. Kljub temu ocenjen obseg gospodarstva opija ostaja velik in presega vrednost zakonitega državnega izvoza blaga in storitev. INCB se bo še naprej posvetoval z afganistansko vlado, da bi olajšali zagotavljanje pomoči pri reševanju izzivov pri nadzoru nad drogami v državi.

INCB v svojem poročilu za leto 2019 ponovno poudarja potrebo po prednostnih ukrepih za boj proti ilegalnemu gospodarstvu z drogami v Afganistanu, ki bi morali biti del splošnih prizadevanj za gradnjo miru, vzpostavitev varnosti in dosego trajnostnega razvoja v državi. INCB mednarodno skupnost poziva, da v tem procesu sodeluje celovito, lokalno, nacionalno, regionalno in mednarodno.

Vir: Informacijska služba ZN na Dunaju

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRS
LOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNO
logo_Sloga1