Evropska komisija je sprejela svoje prvo poročilo o vplivu demografskih sprememb. V njem so predstavljeni glavni dejavniki za demografske spremembe in vpliv teh dolgoročnih sprememb po vsej Evropi. Prav tako so izpostavljene povezave med demografskimi strukturami ter učinkom krize in možnostmi za okrevanje.

Poročilo opisuje dolgoročne demografske trende v evropskih regijah: daljša pričakovana življenjska dobanižje stopnje rodnostistarajoče se družbemanjša gospodinjstva in vse večja urbanizacija. Med regijami sicer obstajajo precejšnje razlike v demografskih spremembah. Iz poročila izhaja tudi, da delež prebivalstva Evrope v svetovnem merilu upada in da naj bi po pričakovanjih do leta 2070 predstavljal manj kot 4 % svetovnega prebivalstva.

Poročilo bo pomagalo opredeliti, kako najbolje podpreti ljudi, regije in skupnosti, na katere demografske spremembe najbolj vplivajo. Zlasti bo zagotovilo temelje za prihodnjo zeleno knjigo o staranju in dolgoročni viziji za podeželska območja.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_1056

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRS
LOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNO
logo_Sloga1