Julija je Sustainable Development Solutions Network v sodelovanju z Bertelsmann Stiftung izdal obsežno poročilo, ki uvršča države po 77 kazalnikih, vezanih na 17 ciljev trajnostnega razvoja, sprejetih septembra lani na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju. Generalni sekretar OZN Ban Ki-moon ga je pospremil z željo, da bi služil kot: »dodana vrednost v pomembnem in vključujočem procesu, ko delujemo skupaj, da bi svet zasukali na bolj mirno, pravično in trajnostno pot«.

Namen poročila je pomagati državam pri načrtovanju in izvajanju ciljev trajnostnega razvoja, kot so ti zapisani v Agendi 2030 za trajnostni razvoj, celoviti razvojni strategiji, ki krije tako ekonomski razvoj, socialno vključenost kot okoljsko trajnostnost. 17 ciljev trajnostnega razvoja, dogovorjenih na ravni OZN septembra 2015, pooseblja skupno globalno vizijo o tem, kako združiti vse tri dimenzije trajnostnega razvoja v ukrepanje tako na lokalni, nacionalni kot mednarodni ravni.

Glede na to, da že obstaja precej pestra izbira kazalnikov, ki parcialno merijo različne cilje trajnostnega razvoja, je nova vrednost Indeksa ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goal Index –  SDGI), da prvič meri celostno vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja na nacionalni ravni. Širok metodološki vzorec držav (149) in različnih kazalnikov (77) omogoča vsaki državi, da določi prednostne naloge za ukrepanje, prepozna izzive izvajanja in ugotavlja pomanjkljivosti, ki jih mora odpraviti, da bi dosegla zastavljene cilje do leta 2030. SDGI tudi omogoča državi, da se primerja tako z drugimi v regiji kot po posameznih področjih, in ugotavlja, kje na skali se nahaja med najboljšimi in najslabšimi na določenem področju oz. kazalniku.

Po merjenju napredka k ciljem trajnostnega razvoja prva štiri mesta zasedajo skandinavske države: Švedska, Danska, Norveška in Finska. Slovenija se je s 17. mestom uvrstila za Luksemburg in pred Japonsko in skupaj zbrala 76,6 točk od možnih 100. Glede na uporabljene kazalnike je Slovenija najuspešnejša pri odpravi vseh oblik revščine, dostopu do vode in sanitarne ureditve, močno pa ji rdeča luč gori pri vladni učinkovitosti, pridobivanju domačih sredstev za izboljšanje državnih zmogljivosti, pri pobiranju davkov in mednarodni podpori državam v razvoju.

Celotno poročilo je dostopno na: http://sdgindex.org/.

Vir: Sustainable Development Solutions Network