Unescov odbor za svetovno dediščino je na zasedanju v Rijadu sprejel predlog Slovenije za spremembo spomeniškega območja Plečnikovih del v Ljubljani, leta 2021 vpisanega na seznam svetovne dediščine.


Razširjena vplivna območja posameznih sestavnih delov in dodano širše vplivno območje v središču Ljubljane pomenijo okrepitev sistema varovanja.

Strokovno priporočilo Icomosa
Kot so zapisali na ministrstvu za kulturo, je odbor predlog Slovenije sprejel brez pripomb in pri tem sledil strokovnemu priporočilu Mednarodnega sveta za spomenike in spomeniška območja – Icomos. Nova, razširjena vplivna območja in dodano širše vplivno območje pomenijo okrepitev sistema varovanja Plečnikovih del in ureditev, predvsem na nivoju presoje vplivov na dediščino in v povezavi s prostorskim načrtovanjem ter razvojnimi načrti.

Na ministrstvu so pojasnili, da se je že v času formalnega ocenjevanja nominacije pri Icomosu pokazala potreba po dodatni zaščiti Plečnikovih del in širših ureditev. Konkretno so se izkazale pomanjkljivosti pri posamičnih območjih, ki so bila zaščitena z odlokom o razglasitvi Plečnikovih del v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena – neustrezna vključenost parcel ali premajhna vplivna območja, ki zagotavljajo celovito zaščito del.

Izpostavljena je bila tudi enotna zaščita na nacionalni ravni v središču mesta, kjer je bila z odlokom o spomeniku državnega pomena zaščitena arheološka dediščina, Plečnikova stavbna dediščina pa z odloki na lokalnem nivoju. Tako so spremembe konkretno namenjene okrepitvi vplivnih območij za posamezne komponente, uveljavljajo pa tudi novo širše vplivno območje Plečnikovih spomenikov v jedru Ljubljane.

Dodatna varovala
Dodan je tudi pomemben člen, ki za vse posege v spomenike, njihova vplivna območja in širše vplivno območje uveljavlja pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in soglasij. Za vse posege, ki so del Unescove dediščine, pa tudi presojo vplivov na kulturno dediščino po pravilih konvencije o svetovni dediščini in njenih operativnih smernic.

Formalno spremembe so že uveljavili v spremembi odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena leta 2021. Spremenjena območja iz odloka so po zadnjem zasedanju odbora postala tudi potrjeni del Unescovega območja svetovne dediščine. Za ta korak so pripravili formalni postopek širitve zamejitve in zanj dobili strokovno soglasje Icomosa, odbor pa ga je potrdil brez razprave. S tem so tudi že odgovorili na priporočila, ki so jih dobili ob vpisu Plečnikovih del na seznam svetovne dediščine, vključno glede presoje posegov v spomeniško območje, ki je z vpisom na seznam mednarodno pomembno.

Po navedbah ministrstva gre za prispevek v ohranjanju t. i. izjemne univerzalne vrednosti, saj nova območja učinkoviteje varujejo kontekst, ki je bil prej predmet več odlokov na lokalnem in državnem nivoju, in s tem celovite urbane sklope. Varstveni režim zagotavlja tudi celovito zaščito pred posegi, ki bi lahko ogrozili integriteto in avtentičnost vpisane dediščine.

Vir: RTV Slovenija