Države sveta so leta 2015 sprejele Agendo 2030 za trajnostni razvoj, ki je predvidela 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih bodo države implementirale v obdobju petnajstih let do leta 2030. Med njimi so boj proti neenakosti, naslavljanje podnebnih sprememb, zagotavljanje dostojnega dela, izkoreninjenje revščine in lakote, uvajanje trajnostne proizvodnje in potrošnje, vse v sklopu skupne zaveze, da nikogar ne pustimo za seboj.

Prostovoljno poročanje o implementaciji Agende 2030 letos izvaja tudi Slovenija

Da bi zagotovile učinkovito implementacijo zastavljenih ciljev, so države uvedle sistem prostovoljnega poročanja o implementaciji Agende 2030. Vlada Republike Slovenije se je tovrsten prostovoljni nacionalni pregled uresničevanja Agende 2030 (Voluntary National Report) odločila izvesti že v drugem letu veljavnosti Agende. Poročilo bodo predstavili na Političnem forumu za trajnostni razvoj na visoki ravni (High Level Political Forum – HLPF) v New Yorku, ki se odvija med 10. in 19. julijem 2017.

Slovenski pristop k Agendi 2030 in implementacijo ciljev trajnostnega razvoja bodo na HLPF predstavili Alenka Smerkolj, ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo, ter Kamal Izidor Shaker, poslanec v Državnem zboru, Albin Keuc, direktor Platforme Sloga, Sabina Stadler, generalna direktorica za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, ter Sabina Carli, slovenska mladinska delegatka pri OZN in predstavnica Mladinskega sveta Slovenije.

Nacionalni pregledi kot osnova za globalno razpravo

Agenda 2030 spodbuja države k zasedlovanju napredka na področju ciljev ter razvoju mehanizmov za ponavljajoče ter inkluzivno evalviranje dela in napredka tako na nacionalnem kot tudi na regionalnem in lokalnem nivoju. Nacionalni pregledi služijo kot osnova za analizo v okviru visokega političnega foruma, ki se srečuje pod pokroviteljstvom ECOSOC-a. Pregledi so prostovoljni, izvedeni tako v razvitih državah, kot tudi v državah v razvoju, vključujejo številne deležnike, vodijo pa jih države same, običajno ob vključevanju različnih družbenih skupin. Preko prostovoljnih poročil države tako predstavijo svoje izkušnje, uspehe ter izzive pri sledenju Agendi 2030.

Celotno poročilo v angleškem jeziku preberite na spodnji povezavi:

Slovenia VNR 2017

Pri poročilu aktivno sodeloval tudi Mladinski svet Slovenije

V pripravo poročila sta Vlada Republike Slovenije in Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko (SVRK) aktivno vključila tudi predstavnike civilne družbe, med njimi tudi Mladinski svet Slovenije in slovensko mladinsko delegatko pri OZN Sabino Carli. Slovenija namreč že v predhodnem pregledu glavnih izhodišč sporoča: “With a high awareness that the future of humanity and of our planet lies in our hands and in the hands of today’s younger generation, the report includes the inputs of the representatives of the National Youth Council of Slovenia.”

Predstavniki mladih smo tako v okviru priprave prostovoljnega pregleda prispevali posebno poročilo o mladih in ciljih trajnostnega razvoja v Sloveniji, ki je objavljeno na strani 62. V poročilu smo se odpirali na izhodišča, ki so jih mladi prispevali v sklopu širše spletne raziskave na temo ciljev trajnostnega razvoja letos pomladi. Pregled tako ključnih izzivov kot tudi prednosti mladih v Sloveniji, predvsem pa vloge, ki jo mladi kot eni izmed ključnih nosilcev družbenih sprememb, prevzemajo nase v navezavi na vizijo Agende 2030 bodo ključna izhodišča vložka mladinske delegatke pri OZN, ki bo sestavni del nagovora in predstavitve slovenske delegacije v New Yorku.

Udeležba mladinske delegatke pri OZN na Političnem forumu o trajnostnem razvoju

Mladinska delegatka pri OZN Sabina Carli se med 11. in 21. julijem 2017 udeležuje zasedanja držav na posebnem srečanju, pravzaprav osrednji platformu Združenih narodov za sledenje in evalvacijo izvajanja in doseganja Agende 2030 za trajnostni razvoj ter ciljev trajnostnega razvoja. Vse države članice aktivno in efektivno participirajo in sodelujejo z Združenimi narodi, drugimi državami članicami ter specializiranimi agencijami.

Za institut mladinskega delegata je to prva udeležba na tovrstnem srečanju in s tem tudi prebojen korak pri sodelovanju med Mladinskim svetom Slovenije in SVRK, za kar si bo MSS prizadeval tudi v prihodnje, saj je to svojevrstno priznanje angažmaju na področju mednarodnega sodelovanja in povezovanja.

Delegatka bo v New Yorku kot govorka in soorganizatorka sodelovala tudi na stranskem dogodku z naslovom Ever wondered what the HLPF will look like in 2030? Travel to the future with the UN Youth Delegates!”, ki se bo odvijal v sredo, 12. julija, ob 18.15 na Stalnem predstavništvu Kraljevine Belgije pri OZN. Preko pristopa svetovne kavarne bo manjša skupina mladinskih delegatov izpostavila pomen participacije mladih in vključevanja mladih v politične in odločevalske procese, dogodek pa bo podprt z inovativno uporabo VR tehnologije.

Slovenija o uresničevanju Agende 2030

Slovenija se po indeksu uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja (SDG Index), ki sta ga razvila Bertelsmann Stiftung in UN Sustainable Development Solutions Network, pravzaprav uvršča izjemno visoko, med 157 državami namreč zaseda 9. mesto. Tako visoka uvrstitev državi daje priznanje, da na področjih razvoja dela korake v pravo smer, hkrati pa ji nalaga izjemno veliko odgovornost. Poročilo, ki ga je pripravila Slovenija, že v uvodu izpostavlja, da ima država dober izhodiščni položaj na področju politik trajnostno naravnanega razvoja, da pa nas pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev čaka še kar nekaj zajetnih izzivov. Med temi izpostavlja tudi pomen koordinacije in komunikacije med samimi vladnimi institucijami, kot tudi med javnim, zasebnim ter nevladnim sektorjem oz. civilno družbo. Ključno je, da tako implementacija kot tudi proces poročanja gradita na vključevanju različnih akterjev, odprtem komuniciranju ter zavezi k rednemu pregledovanju in refleksiji napredka.