Greenpeace in Focus sta v okviru javne razprave o Energetskem konceptu Slovenije (EKS) podala komentarje in predloge na besedilo. V njih med drugim opozarjata, da trenutni predlog energetskega koncepta ohranja obstoječe stanje v energetskem sektorju, kurjenje premoga v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) predvideva do sredine stoletja (2054), razvijanje sončne in vetrne energije pa prestavlja na čas po letu 2030.

Energetski koncept Slovenije bi moral vsebovati pravično opuščanje premoga do leta 2030 v skladu s Pariškim sporazumom, in zavezo k hkratnemu razvoju sončnih, vetrnih in drugih elektrarn na obnovljive vire energije (OVE), s ciljem, da dosežemo najmanj 40 % delež OVE do leta 2030.

Glede na scenarije v EKS lahko le s takšnim OVE ciljem dosežemo dolgoročni podnebni cilj, in sicer najmanj 80 % znižanje toplogrednih plinov do leta 2050 na nacionalni ravni. Pri razvoju OVE bi morali do leta 2030 dati prednost sončni in vetrni energiji ter hidroelektrarnam na območjih, kjer je to še izvedljivo brez ogrožanja ključnih varovanih ekosistemov.

Vir: CNVOS