OMIZJE: PRILOŽNOSTI IN IZZIVI MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA

Fakulteta za družbene vede, Velika dvorana, 2. nadstropje, Ljubljana

V Sloveniji je letos od 30. januarja do 4. februarja potekal prvi medsebojni pregled Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD DAC). Gre za pregled izvajanja zavez države na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS) in humanitarne pomoči (HP) ter izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Končno poročilo in priporočila medsebojnega pregleda so namenjena usmeritvam za delo v prihodnje in so pokazatelj prednosti in izzivov slovenskega MRS in HP. Poročilo izpostavlja napredek, ki ga je Slovenija v preteklih letih dosegla pri izgradnji svojega institucionalnega in pravnega okvira. Njena vloga je še posebej cenjena v regiji Zahodnega Balkana, kjer je Slovenija prepoznan in kredibilen partner. Med izzivi, ki jih bo Slovenija v prihodnje morala nasloviti, poročilo navaja potrebo po krepitvi učinkovitosti prizadevanj v partnerskih državah v razvoju, predvsem z vidika osredotočenosti na rezultate ter vsebinske in geografske koncentracije. Poročilo prav tako poziva k nadaljnjem razvoju celovitega vladnega pristopa, predvsem z vidika skladnosti politik za razvoj, sklepanju partnerstev, izgradnji evalvacijske kulture itd. Na ravni EU je bil spomladi letos podpisan nov krovni strateški dokument MRS “Evropsko soglasje o razvoju”, ki odgovarja na izzive izvajanja Agende 2030.

Namen omizja je osvetliti različne vidike na nadaljnji poti mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči RS ter predvideti načine, kako vključiti priporočila OECD DAC in trende v mednarodnem okolju v prizadevanja Slovenije za čim bolj učinkovit sistem MRS. V razpravi želimo identificirati konkretne predloge za izboljšanje sistema in pristopov k načrtovanju in izvajanju MRS. Izid razprave bo prispeval k oblikovanju izhodišč za pripravo nove Strategije in pravnega okvira na področju MRS in HP.

Vprašanja za razpravo:

  • Kako povečati učinkovitost slovenskega MRS v luči vključevanja priporočil medsebojnega pregleda OECD DAC in ob upoštevanju celotnega dogajanja na ravni EU? Kakšna je pri tem vloga izvajalcev, predvsem nevladnih organizacij?
  • Katere so glavne novosti, ki jih prinaša Evropsko soglasje o razvoju in dogajanje v EU ter kako bo to vplivalo na učinkovitost razvojnega sodelovanja na ravni EU?
  • Na katerih področjih lahko Slovenija okrepi svojo vlogo na področju MRS v okviru mednarodne skupnosti, tudi glede na dobro prakso drugih primerljivih držav?

Udeleženci omizja: Andrej Logar, državni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve RS; Charlotte Petri Gornitzka, predsednica OECD DAC; Marjeta Jager, namestnica GD za razvojno sodelovanje (DEVCO); Albin Keuc, direktor platforme SLOGA.

Moderator: doc. dr. Boštjan Udovič, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana